Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van RHSV Red Lions, gevestigd te Rijswijk, Weidedreef 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40411395, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@redlions.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsover-eenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • Secretaris
 • KNBSB
(Financiële) Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 6 max. maanden daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Secretaris
 • Communicatie
 • MailChimp
Ter benadering na beëindiging lidmaat-schap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam</li
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
 • Secretaris
 • Activiteiten-/
  jubileumcommissie

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, zoals verstrekking van gegevens aan de KNBSB om je daar als lid te registreren en deel te kunnen laten nemen aan de competitie. Indien de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan specifieke derden wordt hiervoor, en uitsluitend hiervoor, niet separaat om toestemming gevraagd. De vereniging heeft dan een wettelijke grondslag om gegevens te verstrekken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige lid wenst te worden, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website(s) te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Secretaris

E-mail:                          Secretaris@redlions.nl

Telefoonnummer:          06 – 244 99 166

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, zie ook https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Privacyverklaring Red Lions, mei 2018